'
Num­ber of View: 17460

Masonul ade­vărat şi uni­ver­sal, Cetăţean al intregii lumi, nu este străin în nici o ţara, fără a se ajuta de voce, el vor­beşte şi se face auzit, el vede fără a se ajuta de ochi, este recunos­cut după semne infaili­bile şi chiar mai mult, după pro­pri­ile lui virtuţi.Om cin­stit, el exercită atributele uman­ităţii fată de toţi si într-un mod spe­cial faţa de FF :. de care este legat printr-un secret invi­o­la­bil. Pro­priul său stăpân, liber fără licenţă, vesel fără să fie inde­cent, pe ruina patim­ilor el ridică tem­ple virtuţii.

Spri­jinit de Forţă, instruit de Inţelep­ci­une, dec­o­rat de Fru­museţe, el sin­gur se poate mân­dri ca posedă mareaţa artă de a se bucura de viaţă fără să abuzeze. Moşten­i­tor al moravurilor şi bunurilor aces­tei vârste fericite, în care ambiţia neb­ună de avere oarbă nu are incă altar în inima oame­nilor, nu există altă grandoare decât cea a vir­tuţii, nu există altă bogaţie decât pacea şi mulţu­mirea interioară.

În sfarşit, masonii formează, sub ace­leaşi legi, un Popor numeros de fraţi risip­iţi în toate parţile glob­u­lui, care ştiu să respecte drep­turile religi­ilor şi suveranilor cărora prov­i­denţa i-a făcut supuşi.

Acesta este portre­tul unui ade­vărat mason.

One Response to “Portretul unui adevarat mason”
  1. Tubal Cain says:

    Te sarut si te imbra­tisez frate drag!
    Sunt per­fect de acord cu punctele tale de vedere si ma bucur ca inca mai exista oameni intere­sati de Tra­di­tie, de ini­tiere si de a trans­mite o anu­mita spir­i­tu­al­i­tate, dar din pacate une­ori se lovesc de obtuz­i­tatea celor ce-i incon­joara, de între­bari abrupte sau chiar agre­sive despre o lume pe care cei mai multi nu o inte­leg, caci nu se incadreaza într-un tipar mate­r­ial, pal­pa­bil.
    Insa iubirea noas­tra frateasca tre­buie sa invinga si acesta este de fapt mesajul nos­tru, pen­tru aceasta am jurat cu totii in Tem­plu. Masone­ria Romana are abso­lut toate drep­turile istorice, cul­tur­ale sau spir­i­tuale de a face parte din min­unatul lant uni­ver­sal al fra­ter­ni­tatii. Masone­ria tre­buie sa fie ce a fost inainte, pro­mo­torul aces­tei uni­tati in plan mon­dial.
    Astep­tam mai multe planse pen­tru a ne oferi si noua spri­jinul Luminilor voas­tre si a ne indica, cu pri­ceperea Voas­tra prea ilus­tra, un punct geo­met­ric inspre care sa ne indrep­tam acum.

  2.  
Leave a Reply